Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLicencje, certyfikaty, świadectwa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 16:35:19
litwa, certyfikaty, licencje

Na Litwie nie ma jednolitego systemu licencjonowania działalności gospodarczej.

Akty prawne dotyczące licencjonowania działalności są dostępne w witrynie internetowej Sejmu Republiki Litewskiej: http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm. Do rubryki „Pavadinimas” należy skopiować dokładną nazwę aktu prawnego w języku litewskim.

 

 

Branża farmaceutyczna

Z dniem wejścia w życie Ustawy RL o działalności farmakologicznej Nr X-709, (22 czerwca 2006 r.), licencjonowanie wszelkiej działalności farmaceutycznej spółek handlowych przeszło pod kontrolę Państwowej Służby Kontroli Medykamentów (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, ul. Žirmunų 139A, LT-09120 Vilnius, tel. +37052639264, faks +37052639265, vvkt@vvkt.lt, www.vvkt.lt).

Litewski rząd przyjął Uchwałę Nr 1191 „W sprawie zasad licencjonowania działalności farmaceutycznej, opisu wymagań wobec osób kwalifikowanych, odpowiedzialnych za produkcję i/lub import, a także zatwierdzenia form licencjonowania działalności farmakologicznej”, na mocy której przyjęto nowy tryb udzielania licencji na prowadzenie działalności w branży farmaceutycznej.

 

Branża chemiczna

Obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki RL w sprawie zatwierdzenia laboratorium doświadczalnego nawozów Nr 4-280 z dnia 16 lipca 2004 r. W oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy WE/2003/2003 z dnia 13 października 2003 r. „W sprawie nawozów” oraz Rozporządzenie dyrektora Narodowego Biura Akredytacyjnego przy Ministerstwie Środowiska RL Nr V-44 z dnia 17 maja 2004 r. „W sprawie udzielenia akredytacji dla laboratorium doświadczalnego AB „ACHEMA”. Laboratorium to świadczy usługi niezbędne do sprawdzenia zgodności produktu z wymaganiami technicznymi wobec nawozów w WE.

Od 1 lipca 2006 r. wszelkie nawozy dostarczane na rynek litewski powinny spełniać wymagania art. 6 p. 1 i 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2003/2003.

Producenci nie później niż z 5-dniowym wyprzedzeniem powinni przedstawić kompetentnej instytucji wyniki badań oraz certyfikat odporności na detonację. Importerzy nie później niż z 5-dniowym wyprzedzeniem powinni przedstawić kompetentnej instytucji oraz służbom celnym wyniki badań oraz certyfikat odporności na detonację (Rozporządzenie Ministra Gospodarki RL w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr WE/2003/200 dnia 13 października 2003 r. W sprawie nawozów” oraz uzupełnienia Rozporządzenia Ministra Gospodarki RL W sprawie zatwierdzenia listy „wrażliwych” artykułów niespożywczych” Nr 4-124 z dnia 14 kwietnia 2006 r.).

Instytucją kompetentną do kontroli rynku nawozów jest Państwowa Inspekcja Produktów Niespożywczych przy Ministerstwie Gospodarki RL (Vaslsytbinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio Ministerijos,Giedimino pr.38, 01104 Vilnius, tel +370 706 64 950, faks+370 706 64 949, e-mail: rastine@vnmpi.lt, www.vnmpi.lt).

Instytucja udziela również informacji co do wymogów oznakowania i etykietowania produktów niespożywczych.

 

Handel artykułami spożywczymi

Importer powinien informować producenta o informacjach, jakie powinny być koniecznie umieszczone na opakowaniu. Kontrolę nad wprowadzaniem artykułów spożywczych do obrotu handlowego sprawuje Państwowa Inspekcja Żywności i Weterynarii (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Adres: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, Tel. + 370 5 240 43 61, Faks: 370 5 240 43 62, e-mail: vvt@vet.lt, www.vmvt.lt).

Kontrola handlu artykułami spożywczymi opiera się na wytycznych Rozporządzenia dyrektora ww. inspekcji (Nr. B1-976 z dnia 22 grudnia 2003 r. „Dėl Valstybinės maisto kontrolės principų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-217) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=225202&p_query=&p_tr2=)

Wprowadzane do obrotu artykuły spożywcze mają być oznakowane zgodnie z przyjętą Litewską Normą Higieny HN 119: 2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 13-530, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204888&p_query=&p_tr2=) oraz zgodnie z wytycznymi ogólnymi Warunków etykietowania produktów (towarów) sprzedawanych w Republice Litewskiej (Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles (Žin., 2002, Nr. 50-1927) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=166589&p_query=&p_tr2=)

Większość informacji podawanych na stronie internetowej Inspekcji jest wyłącznie po litewsku.

 

Działalność licencjonowana na Litwie

 

Handel, import, eksport broni, nabojów lub ich części składowych, eksploatacja strzelnic, wynajem broni

 • Ustawa o kontroli broni i nabojów (Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 666 z dnia 2003 05 27

 

Handel, import, eksport materiałów wybuchowych

 • Ustawa RL o kontroli obrotu materiałami wybuchowymi (Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas) Uchwała Rządu RL Nr.1511 z dnia 2003 12 02

 

Produkcja materiałów wybuchowych

 • Ustawa RL o kontroli obrotu materiałami wybuchowymi (Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas) Uchwała Rządu RL Nr.1512 z dnia 2003 12 02

 

Handel materiałami wybuchowymi

 • Ustawa RL o kontroli obrotu materiałami wybuchowymi (Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas) Uchwała Rządu RL Nr.243 z dnia 2004 03 04

 

Produkcja broni, naboi oraz ich części składowych

 • Ustawa RL o kontroli broni i nabojów (Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 662 z dnia 2003 05 27

 

Prowadzenie działalności farmaceutycznej

 • Ustawa RL o działalności farmaceutycznej (Farmacijos įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 1191 z dnia 2006 11 30

 

Prowadzenie praktyk weterynaryjnych, farmaceutyka weterynaryjna

 • Ustawa RL o działalności farmaceutycznej (Farmacijos įstatymas)
 • Ustawa o działalności weterynaryjnej (Veterinarijos įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 449 z dnia 2007 05 02

 

Produkcja, import i eksport substancji narkotycznych i psychotropowych z list II i III, handel hurtowy i detaliczny tymi substancjami

 • Ustawa RL o kontroli substancji narkotycznych i psychotropowych (Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas),Uchwała Rządu RL Nr.1630 z dnia 1995 12 28
   

Prowadzenie działalności związanej z substancjami i kategorii (prekursorami narkotykowymi)

 • Ustawa RL o kontroli substancji narkotycznych i psychotropowych I kategorii (prekursorów narkotykowych) (Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas),Uchwała Rządu RL Nr.509 z dnia 2000 05 08

 

Produkcja artykułów alkoholowych

 • Ustawa RL o kontroli artykułów alkoholowych (Alkoholio kontrolės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr.67 z dnia 2001 01 22

 

Handel hurtowy i detaliczny artykułami alkoholowymi

 • Ustawa RL o kontroli artykułów alkoholowych (Alkoholio kontrolės įstatymas),
 • Uchwała Rządu RL Nr.618 z dnia 2004 05 20

 

Organizacja gier hazardowych

 • Ustawa RL o grach hazardowych (Azartinių lošimų įstatymas), Uchwała Rządu RL Nr.740 z dnia 2001.06.19

 

Świadczenie usług ochrony zdrowia

 • Ustawa RL o instytucjach ochrony zdrowia (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) Rozporządzenie Ministra Ochrony Zdrowia Nr.V-43 z dnia 2003 01 29

 

Prace geodezyjne i topograficzne

 • Ustawa RL o geodezji i kartografii (Geodezijos ir kartografijos įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr.1805 z dnia 2002 11 19

 

Przewóz pasażerów na terytorium Republiki Litewskiej, przewóz pasażerów i ładunków w komunikacji międzynarodowej

 • Ustawa RL o zasadach działalności przewozowej (Transporto veiklos pagrindų įstatymas) Uchwała Rządu RL Nr.1170 z dnia 1997 10 23

 

Produkcja wyrobów tytoniowych

 • Ustawa RL o kontroli wyrobów tytoniowych (Tabako kontrolės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr.1180 z dnia 1998 10 02

 

Import tytoniu i wyrobów tytoniowych do Republiki Litewskiej

 • Ustawa RL o kontroli wyrobów tytoniowych (Tabako kontrolės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr.1180 z dnia 1998 10 02
   

Handel hurtowy i detaliczny wyrobami tytoniowymi

 • Ustawa RL o kontroli wyrobów tytoniowych (Tabako kontrolės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr.383 z dnia 2004 04 07,Uchwała Rządu RL Nr.384 z dnia 2004 04 07

 

Skup złomu metali nieszlachetnych oraz odpadów w celu dalszej realizacji

 • Ustawa RL o skupie złomu metali nieszlachetnych oraz odpadów w celu dalszej realizacji (Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr.177 z dnia 2002 02 06

 

Organizowanie loterii

 • Ustawa RL o loterii (Loterijų įstatymas) Uchwała Rządu RL Nr. 1550 z dnia 2003 12 09

 

Transmitowanie i działalność retransmisyjna

 • Ustawa RL o powszechnym informowaniu społeczeństwa (Visuomenės informavimo įstatymas) Uchwała Litewskiej Komisji ds. Radia i Telewizji Nr. 112 z dnia 2006 12 13

 

Produkcja pieczątek i stempli

 • Ustawa RL o kontroli obrotem pieczątek i stempli (Antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymas) Uchwała Rządu RL Nr.2053 z dnia 2002 12 20

 

Prowadzenie działalności związanej z energią atomową

 • Ustawa RL o energetyce atomowej (Branduolinės energijos įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr.103 z dnia 1998 01 27

 

Gromadzenie, przewóz, przechowanie, utylizacja i wykorzystanie odpadów niebezpiecznych

 • Ustawa RL o gospodarowaniu opadami (Atliekų tvarkymo įstatymas)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska Nr. 684 z dnia 2003 12 19

 

Produkcja, przewóz, wykorzystanie, handel, przechowywanie, montowanie, remont źródeł promieniowania jonizującego oraz gospodarowanie odpadów promieniotwórczych

 • Ustawa RL o bezpieczeństwie materiałów promieniujących (Radiacinės saugos įstatymas) Uchwała Rządu RL Nr.653 z dnia 1999 05 25

 

Projektowanie, budowa, rekonstrukcja oraz eksploatacja przechowalni odpadów promieniotwórczych; przewóz odpadów promieniotwórczych; zbieranie, sortowanie, przeróbka, przechowanie, dezaktywacja odpadów promieniotwórczych

 • Ustawa RL o zagospodarowaniu materiałów promieniotwórczych (Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas),Uchwała Rządu RL Nr.103 z dnia 1998 01 27,Uchwała Rządu RL Nr.653 z dnia 1999 05 25

 

Handel niefasowanymi produktami ropopochodnymi

 • Ustawa RL o energetyce (Energetikos įstatymas) ,Uchwała Rządu RL Nr.113 z dnia 2003 01 28

 

Naprawa broni, przerabianie broni i nabojów

 • Ustawa o kontroli broni i nabojów (Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 663 z dnia 2003 05 27

 

Import i sprzedaż materiałów pirotechnicznych (zgodnie z listą zatwierdzoną przez MSZ)

 • Ustawa RL o kontroli obrotu cywilnymi materiałami pirotechnicznymi (Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr.2063 z dnia 2002 12 21

 

Działalność ubezpieczeniowa i z nią związana

 • Ustawa RL o ubezpieczeniu (Draudimo įstatymas)
 • Uchwała Komisji RL ds. kontroli działalności ubezpieczeniowej Nr. N-64 z dnia 2004 05 25

 

Produkcja papierów wartościowych, formularzy dokumentów, znaków oficjalnego oznakowania

 • Ustawa RL o produkcji papierów wartościowych, formularzy dokumentów, znaków oficjalnego oznakowania (Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymas),
 • Uchwała Rządu RL Nr.1615 z dnia 2003 12 16

 

Działalność instytucji kredytowych

 • Ustawa RL o Banku Litewskim (Lietuvos banko įstatymas)
 • Ustawa RL o bankach komercyjnych (Komercinių bankų įstatymas)

 

Działalność maklerów finansowych, spółek maklerskich, spółek zarządzających, spółek inwestycyjnych, funduszy emerytalnych

 • Ustawa RL o rynku papierów wartościowych (Vertybinių popierių rinkos įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 7 z dnia 2002 02 15
 • Uchwała Rządu RL Nr. 6 z dnia 2002 02 15
 • Uchwała Rządu RL Nr. 7 z dnia 2003 07 30

 

Przesyłanie, rozdzielanie, przechowywanie i dostarczanie gazu ziemnego

 • Ustawa RL o gazie ziemnym (Gamtinių dujų įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 743 z dnia 2001 06 19

 

Pośredniczenie w zatrudnianiu za granicą

 • Ustawa RL o wspieraniu zatrudnienia (Užimtumo rėmimo įstatymas)
 • Rozporządzenie Ministra Opieki Socjalnej i Pracy Nr. A1-127 z dnia 2003 08 19

 

Przewóz pasażerów statkami wodami śródlądowymi na terenie Litwy oraz przewóz pasażerów i ładunków wodami śródlądowymi w relacji międzynarodowej

 • Ustawa RL o żegludze handlowej (Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 1302 z dnia 1998 11 05

 

Przewóz pasażerów i ładunków drogą morską w relacji międzynarodowej

 • Ustawa RL o żegludze handlowej (Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 1302 z dnia 1998 11 05

 

Organizowanie zagospodarowania odpadów po produktach i (lub) utylizacja opakowań

 • Ustawa RL o zagospodarowaniu odpadów (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas),Uchwała Rządu RL Nr. 18 z dnia 2006 01 11

 

Handel antykwaryczny

 • Ustawa RL o ochronie ruchomych dóbr kulturowych (Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 1572 z dnia 2003 12 09

 

Realizacja programów studiów wyższych, zasadniczego wykształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych

 • Ustawa RL o oświacie (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas),Uchwała Rządu RL Nr. 822 z dnia 2004 06 29

 

Działalność polegająca na administrowaniu i przechowywaniu dokumentacji

 • Ustawa RL o dokumentach i archiwach (Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas),Uchwała Rządu RL Nr. 238 z dnia 2005 03 01

 

Ochrona zbrojna i nieuzbrojona osób i majątku

 • Ustawa RL o ochronie osób i majątku (Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas),Uchwała Rządu RL Nr. 116 z dnia 2005 02 02

 

Produkcja flag i chorągwi

 • Ustawa RL o fladze państwowej i innych flagach (Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas),Uchwała Rządu RL Nr.1321 z dnia 2004 10 21

 

Magazynowanie ziemniaków, warzyw, owoców i ziarna

 • Ustawa RL o licencjonowanych magazynach i dokumentacji magazynowej (Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymas)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Nr. 3D-536 z dnia 2004 10 01

 

Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i zagospodarowania terenów

 • Ustawa RL o gruntach (Lietuvos Respublikos žemės įstatymas)
 • Uchwała Rządu RL Nr. 1290 z dnia 2004 10 14

 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/Blue%20Guide%202014_pl.pdf

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Protetyk Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest niezbędne? Kilka sł...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert