Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInwestycje materialne w Republice Litewskiej w I kwartale 2010 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-10-13 13:44:24
analizy rynkowe

Departament Statystyki RL podaje, że w I kwartale 2010 r. litewskie podmioty gospodarcze zainwestowały w majątek trwały łączną kwotę 1.409 mln litów, co stanowi spadek o 38% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Największą część (59%)...

Departament Statystyki RL podaje, że w I kwartale 2010 r. litewskie podmioty gospodarcze zainwestowały w majątek trwały łączną kwotę 1.409 mln litów, co stanowi spadek o 38% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Największą część (59%) środków inwestycyjnych stanowiły inwestycje w budowę budynków i budowli inżynieryjnych; 39% ogółu inwestycji przeznaczono na nabycie aktywów trwałych. W porównaniu z I kwartałem 2009 r. wartość inwestycji w budowę budynków i budowli inżynieryjnych spadła o 41%, inwestycje na zakup aktywów trwałych spadły o 30%.

W porównaniu z I kwartałem 2009 r. inwestycje podmiotów gospodarczych specjalizujących się w Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej wzrosły o 5%, podmioty gospodarcze specjalizujące się w Transporcie i gospodarce magazynowej zwiększyły nakłady inwestycyjne o 1%. Nakłady inwestycyjne litewskich podmiotów gospodarczych z innych branży uległy zmniejszeniu: spółki budowlane – spadek o 59%, z branży nieruchomości – 58%, spółki handlowe – 56%. Najwięcej zainwestowano w operacje na rynku nieruchomości – 23% ogółu inwestycji. Urzędy i organizacje administracji publicznej zainwestowały środki stanowiące 15% ogółu inwestycji krajowych; wartość inwestycji materialnych spółek przemysłu przetwórczego stanowiły w tym okresie 12% ogółu krajowych inwestycji materialnych.

Na budowę i zakup budynków mieszkalnych przeznaczono 294 mln litów (o 50% mniej niż w I kwartale 2009 r.).

 

                       

Inwestycje materialne wg branży działalności gospodarczej

        

  

Działalność gospodarcza (EVRK 2 red.)

  
  

Inwestycje, tys. LTL
   (w cenach bieżących)

  
  

Zmiana w porównaniu z I kw. 2009 r., %(w cenach    relatywnych)

  

Łącznie

1408666

-37,7

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

21053

-42,3

Górnictwo i wydobywanie

3430

-84,1

Przetwórstwo przemysłowe

170449

-36,3

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę   wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

157814

-5,0

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz   działalność związana z rekultywacją

70292

-18,7

Budownictwo

17219

-58,7

Handel hurtowy i detaliczny

92786

-55,9

Transport i gospodarka magazynowa

166389

0,6

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami   gastronomicznymi

6945

-41,4

Informacja i komunikacja

45382

-35,2

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

16496

-24,4

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

327980

-57,6

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

34498

5,1

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność   wspierająca

18220

-20,5

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe   zabezpieczenia społeczne

212798

-14,8

Edukacja

9364

4,8

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

27890

-0,8

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

7315

-82,6

Inna działalność usługowa

2346

-24,8

 

Określenia:

Inwestycje materialne – wydatki na zakup lub utworzenie majątku trwałego (powyżej 1 roku) lub na odnowienie (rekonstrukcję, remont) posiadanego majątku trwałego. Inwestycje materialne nie uwzględniają majątku trwałego, nabywanego w leasing.

http://www.stat.gov.lt/lt/news/view?id=8756&PHPSESSID=54f86ebebde0b0fea746b9123ca804ad

 

Komentarz:

Zaobserwować można znaczące ograniczenie inwestycji w środki trwałe - w stosunku do I kwartału 2009 roku – spadek wyniósł 38%. Niski poziom inwestycji w środki trwałe przemysłu przetwórczego, wynoszący zaledwie 12% całkowitej wartości inwestycji w kraju, pokazuje, że pomimo słabego rozwoju przemysłu, nadal nie ma miejsca na Litwie tworzenie nowych mocy w przemyśle.

Wzrost nakładów, obserwowany jedynie w obszarze działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w transporcie i gospodarce magazynowej, może sugerować, że zidentyfikowane przez władze obszary wysokiej szansy gospodarki litewskiej (usługi, w tym w zakresie tzw. usług zaawansowanych oraz logistyka) pomimo kurczenia się gospodarki kraju, rozwijają się. Jest to jednak przyrost nieznaczny, wynoszący odpowiednio 5% i 1% i należy obserwować, czy w skali roku ta tendencja zostanie utrzymana.