Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDziałalność indywidualna

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 15:54:29
litwa, spółki, prawo, podatki

Na Litwie działalność indywidualną można prowadzić na dwa sposoby - rejestrując ją lub nabywając świadectwo działalności gospodarczej, tzw. patent.

Zgodnie z art.2 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym mieszkańców (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas) działalność indywidualna to prowadzona przez mieszkańca samodzielna działalność, poprzez którą dąży on do uzyskania dochodów lub innych korzyści ekonomicznych w ciągłym okresie. Od 1 stycznia 2010 r. sprzedaż bądź dzierżawa nieruchomości nie jest uważana za działalność indywidualną.

Mieszkaniec może prowadzić działalność indywidualną albo rejestrując ją zgodnie z ustalonym trybem (działalność w oparciu o zaświadczenie), albo nabywając świadectwo działalności gospodarczej (tzw. patent), płacąc z góry ustalony podatek od przychodów uzyskanych z działalności. Od 2012 r. można dokonać wyboru płacenia z góry ustalonego podatku od przychodów uzyskanych z działalności tylko w przypadku, jeżeli nie jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT.

Określone rodzaje działalności gospodarczej mogą prowadzić tylko osoby prawne.

 

 

W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej, dla prowadzenia których nie jest wymagane zarejestrowanie osoby prawnej, akty prawne mogą wymagać uzyskanie odpowiedniej licencji, zezwolenia bądź innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia określonego rodzaju działalności.

W przypadku realizacji działalności w oparciu o zaświadczenie, osoba posiadająca zezwolenie na pobyt stały na Litwie powinna poinformować okręgowy oddział Państwowej Inspekcji Podatkowej, który swym zakresem terytorialnym obejmuje miejsce zamieszkania danej osoby, o prowadzonej działalności najpóźniej w dzień jej rozpoczęcia. W tym celu stały mieszkaniec powinien złożyć wniosek FR 0792 – „Wniosek stałego mieszkańca Litwy o wpisanie do rejestru płatników podatków”. Jeżeli dane płatnika ulegają zmianie, powinien on w ciągu pięciu dni roboczych poinformować okręgowy oddział Państwowej Inspekcji Podatkowej poprzez ponowne złożenie wniosku FR 0792.

Jeżeli stały mieszkaniec zaprzestaje prowadzić działalność indywidualną, powinien poinformować okręgowy oddział Państwowej Inspekcji Podatkowej pięć dni roboczych przed zaprzestaniem działalności poprzez złożenie wniosku FR 0792. Po zarejestrowaniu stałego mieszkańca w rejestrze płatników podatków, otrzymuje on zaświadczenie o prowadzeniu indywidualnej działalności FR 0468.

W przypadku osoby nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na Litwie, powinna ona przedstawić okręgowemu oddziałowi Państwowej Inspekcji Podatkowej wniosek REG 807. Po złożeniu podania w formie dowolnej, taka osoba otrzymuje zaświadczenie FR 0469 o zarejestrowaniu stałej siedziby.

 

Patenty

 

Dokładny wykaz rodzajów działalności, które mogą być prowadzone poprzez nabycie tzw. patentów, określa rozporządzenie rządu nr 1797 z 19.11.2002 „W sprawie zasad wydawania mieszkańcom świadectw działalności gospodarczej oraz wykazu rodzajów działalności, które można prowadzić posiadając świadectwo działalności gospodarczej”. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463738, z późniejszymi zmianami).

Świadectwa działalności gospodarczej mogą być wystawiane bez ograniczenia terytorium prowadzenia działalności na całym terytorium Republiki Litewskiej, z wyjątkiem samorządów miast:

 • Olity (Alytus)
 • Kowna (Kaunas)
 • Kłajpedy (Klaipėda)
 • Połągi (Palanga)
 • Poniewieża (Panevėžys)
 • Szawli (Šiauliai)
 • Wilna (Vilnius)
 • terytorium samorządów Mariampola (Marijampolės savivaldybė) i Neringi (Neringos savivaldybė)
 • na terytorium określonego samorządu.

Po wprowadzeniu w życie przez Państwową Inspekcję Podatkową zasady jednego okienka, mieszkańcy po otrzymanie tzw. patentu mogą się zwrócić do dowolnego terytorialnego oddziału Państwowej Inspekcji Podatkowej, który przy wydawaniu świadectw stosuje ustalone wielkości podatku w następującym trybie:

 • gdy miejsce realizacji działalności jest wybierane bez ograniczeń bądź na całym terytorium Litwy, z wyjątkiem samorządów miast: Olity (Alytus), Kowna (Kaunas), Kłajpedy (Klaipėda), Połągi (Palanga), Poniewieża (Panevėžys), Szawli (Šiauliai), Wilna (Vilnius) oraz terytorium samorządów Mariampola (Marijampolės savivaldybė) i Neringi (Neringos savivaldybė), stosowane są wielkości podatku i ulg podatkowych ustalone przez samorząd, w którym zostało zarejestrowane (zadeklarowane) stałe miejsce zamieszkania osoby nabywającej patent
 • gdy jako miejsce realizacji działalności jest wybierany konkretny samorząd, stosowane są wielkości podatku i ulg podatkowych ustalone przez ten konkretny samorząd, w którym będzie realizowana działalność.

Patenty mogą zostać wystawione również w trybie elektronicznym. Świadectwo działalności gospodarczej dla mieszkańca zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej. Świadectwo działalności gospodarczej może być wystawione tylko dla osoby posiadającej całkowitą cywilną zdolność do czynności prawnych, tj. dla osoby, która ukończyła 18 lat, lub osoby w wieku do 18 lat, która całkowitą zdolność do czynności prawnych nabyła w inny sposób, określony w Kodeksie Cywilnym.

W celu uzyskania świadectwa działalności gospodarczej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie świadectwa, który powinien zawierać określone dane (Państwowa Inspekcja Podatkowa opracowała formularz standardowy)
 • dokument tożsamości. Obywatel państwa zagranicznego poza dokumentem tożsamości powinien przedłożyć zezwolenie na pobyt czasowy bądź stały na Litwie (ten wymóg nie jest stosowany wobec obywateli i członków ich rodzin z krajów UE i EFTA)
 • dokument, jeżeli tego potrzebuje terytorialny oddział Państwowej Inspekcji Podatkowej, potwierdzający prawo do stosowania niższej stawki podatku dochodowego
 • w przypadku dystrybucji utworów objętych prawami autorskimi należy przedstawić autorskie umowy licencyjne, zawarte z producentami bądź osobami posiadającymi prawa do takich utworów
 • certyfikat produktów dziedzictwa narodowego, potwierdzający nabycie statusu tradycyjnego rzemieślnika

Patent jest wydawany nie później niż w ciągu czterech dni roboczych od momentu złożenia w terytorialnym oddziale Państwowej Inspekcji Podatkowej wszystkich niezbędnych dokumentów. Przed wydaniem świadectwa należy przelać na konto Państwowej Inspekcji Podatkowej opłatę o określonej wielkości.

Patenty są wydawane na rok, jednak nie dłużej niż do końca tego samego roku kalendarzowego. Patenty dotyczące handlu są wydawane na dowolny okres roku kalendarzowego, liczony w dniach. Najkrótszym okresem jest jeden dzień. Patenty na działalność usługową i produkcyjną są wydawane na dowolny okres roku liczony w dniach, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego oraz nie krótszy niż pięć dni kalendarzowych (nie musi to być pięć kolejnych dni kalendarzowych). Oznacza to, że mieszkaniec może prowadzić działalność przez pięć dowolnych dni kalendarzowych w ciągu roku. Na życzenie mieszkańca patent wydany na okres krótszy niż rok kalendarzowy, po uiszczeniu dodatkowego podatku dochodowego, może zostać przedłużony.

W patencie mogą być wpisane następujące osoby:

 • małżonek
 • ojciec
 • matka
 • dziecko od 14 lat
 • osoba pod opieką
 • opiekun

Przychody z działalności, na którą wydano patent, powinna deklarować jednak osoba, która patent otrzymała. Wpisane do patentu osoby mogą uczestniczyć w działalności indywidualnej mieszkańca, na którą został wystawiony patent.

 

Podatek


Stała wielkość podatku od przychodów, płatnego z góry podczas nabycia patentu, jest ustalana oddzielnie dla każdego rodzaju działalności. Stawki podatku są zatwierdzane przez poszczególne samorządy odrębnie, dlatego ich wielkość w poszczególnych samorządach może być różna. Nie może być jednak niższa niż ustalona w następujący sposób: poprzez zastosowanie obowiązującej w dniu 1 stycznia roku, na który został wydany patent, stawki podatku dochodowego dla 12 wielokrotności minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, obowiązującego w roku poprzedzającym rok, na który został wydany patent.

Rady samorządów mają prawo ustalić mniejszą wielkość podatku dla grup społecznych określonych w art. 6, ust 4 pkt 1 – 4 Ustawy o podatku od mieszkańców (np. osoby niepełnosprawne).

Także od 2014 r. dziewięć największych samorządów, w których mieszka 45 proc. mieszkańców kraju, otrzymało możliwość samodzielnego ustalania wielkości ceny patentu. Wielkość podatku, którą mieszkaniec powinien zapłacić okręgowej Państwowej Inspekcji Podatkowej, jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni, na które jest wystawiany patent. Podatek powinien zostać zapłacony przed wydaniem patentu.

 

Ubezpieczenia 

 

Osoby prowadzące indywidualną działalność w oparciu o patent mają obowiązek wpłacić do Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych składkę tylko dla uzyskania podstawowej części emerytury. Obowiązkowym ubezpieczeniem socjalnym nie są objęte osoby wpisane do patentu.

Wysokość składki na zapewnienie podstawowej części emerytury wynosi 50 proc. emerytury bazowej. Od 1 stycznia 2015 roku emerytura bazowa to 105 euro, czyli wielkość składki płaconej przez osobę prowadząca działalność w oparciu o patent wynosi 52,5 euro. miesięcznie.

Składki, które należy płacić od momentu rozpoczęcia działalności indywidualnej do momentu jej zakończenia, naliczane są proporcjonalnie do okresu, na jaki został wystawiony patent. Jeżeli patent jest wystawiony na okres do trzech miesięcy, mieszkaniec powinien z góry wpłacić składki za cały okres obowiązywania patentu. Jeżeli patent jest wydany na trzy miesiąle lub dłużej, to składki należy płacić raz na kwartał, jednak nie później niż przed 15 dniem pierwszego miesiąca następnego kwartału.

Mieszkańcy posiadający patenty na określone rodzaje działalności powinni płacić co miesiąc składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Wielkość składki wynosi 9 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, które obowiązywało ostatniego dnia miesiąca, za który jest płacona składka. Ponieważ od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 300 euro, wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2015 roku 27 euro.

Miesięczna składka powinna być wpłacona przed ostatnim dniem miesiąca.

Jeżeli wartość otrzymanych bądź należnych przychodów ze sprzedaży towarów oraz/lub świadczenia usług w ciągu roku (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) przekracza wartość 45 tys. euro, mieszkaniec prowadzący działalność indywidualną ma obowiązek zarejestrowania się jako płatnik VAT.

Osoba fizyczna prowadząca działalność indywidualną, która w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego sprowadziła z innych państw członkowskich UE towary (z wyjątkiem nowych środków transportu i/lub towarów opodatkowanych akcyzą) o wartości przekraczającej 14 tys. euro,  bądź zamierza sprowadzić towary o takiej wartości w roku bieżącym, również powinna zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, nawet jeżeli wartość przychodów z działalności indywidualnej nie przekroczyła 45 tys. euro.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

KODURA - tkanina wodoodporna

Nasza tkanina zewnętrzna kodura (zwana też codurą) jest niezwykle wytrzymała i odporna na uszkodz...
Polska - Nowa Sól 2020-02-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert