Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatek od zysku podmiotów gospodarczych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 16:04:58
litwa, podatki, vat

Podstawowa stawka podatku od zysku podmiotów gospodarczych wynosi na Litwie 15 proc. Wobec małych firm może być jednak stosowana ulgowa stawka w wysokości 5 proc.

Podatek od zysku podmiotów gospodarczych regulowany jest przez Ustawę o podatku od zysku (Pelno mokesčio įstatymas) z 20 grudnia 2001 roku Nr IX-675, Valstybės žinios 2001 Nr 110-3992, z późniejszymi zmianami.

Podstawowa stawka podatku od zysku osób prawnych wynosi 15 proc. Ta sama stawka obowiązuje w przypadku zysku z dywidendy. Dywidendy nie podlegają jednak opodatkowaniu, jeżeli podmiot otrzymujący dywidendę co najmniej przez 12 miesięcy bez przerwy, uwzględniając też moment wypłaty dywidendy, posiada w podmiocie wypłacającym dywidendę udziały dające minimum 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców).

 

 

Stawka ulgowa 5 proc. jest stosowana wobec małych przedsiębiorstw, jeżeli średnia liczba zatrudnionych nie przekracza 10 osób oraz przychody roczne nie przekraczają określonej wartości. .

Zysk podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą, jeżeli ich przychody z działalności rolniczej (włączając przychody spółdzielni ze sprzedaży nabytej od swoich członków produkcji rolniczej) w okresie rozliczeniowym stanowią ponad 50 proc. przychodów, również jest opodatkowany stawką 5 proc.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o podatku od zysku, zysk podmiotów gospodarczych jest opodatkowany stawką 0 proc., jeżeli:

  • w ciągu okresu podatkowego liczba zatrudnionych, należących do grup celowych wymienionych w art. 4 Ustawy o spółkach socjalnych (m. in. osoby niepełnosprawne, długookresowi bezrobotni, osoby, którym do przejścia na emeryturę zostało nie więcej niż 5 lat, ojciec lub matka samodzielnie wychowujący dziecko w wieku do 8 lat lub wychowujący dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 lat i in.) stanowi nie mniej niż 40 proc. średniej rocznej liczby zatrudnionych, i
  • w ciągu okresu podatkowego podmiot nie prowadził działalności, wpisanej na listę niewspieranych rodzajów działalności spółek socjalnych, zatwierdzaną przez rząd RL lub przychody z takiej działalności otrzymane w okresie podatkowym nie przekraczają poziomu 20 proc. ogólnej wartości przychodów, i
  • w ostatnim dniu okresu podatkowego spółka posiadała status spółki socjalnej.
     

Zyski podmiotów zagranicznych, których źródło jest na Litwie, zostały otrzymane nie przez stałą siedzibę na Litwie, są opodatkowane w sposób następujący:

  • honoraria, rekompensaty za naruszenia praw autorskich i pokrewnych są opodatkowane stawką 10 proc.
  • dochód z tytułu sprzedaży, dzierżawy bądź przekazania na własność w inny sposób nieruchomości na terytorium Litwy, dochód z tytułu wykonywanej na Litwie działalności artystycznej i sportowej, roczne wypłaty za działalność członków rad nadzorczych (tantiemy), dochód z tytułu dywidendy – są opodatkowane stawką 15 proc.
  • odsetki zagranicznych podmiotów gospodarczych, które zostały zarejestrowane bądź w inny sposób zorganizowane w państwie lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z którymi zostały podpisane umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania, nie są opodatkowane
  • dochód z tytułu odsetek, uzyskany przez podmiot, który nie został zarejestrowany bądź zorganizowany w inny sposób w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w państwie, z którym jest zawarta i stosowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, z wyjątkiem odsetek za państwowe papiery wartościowe, zgromadzone i wypłacone odsetki z tytułu depozytów są opodatkowane stawką 10 proc.

 

Ulgi podatkowe

 

Spółka działająca w specjalnej strefie ekonomicznej, w której poziom inwestycji kapitałowych osiągnął co najmniej 1 mln euro, przez sześć okresów podatkowych od okresu, w którym został osiągnięty ww. poziom inwestycji, nie płaci podatku dochodowego, natomiast w ciągu 10 kolejnych okresów podatkowych wobec spółki jest stosowana stawka podatkowa zmniejszona o 50 proc.

Ulga może być stosowana tylko w tym przypadku, jeżeli przynajmniej 75 proc. przychodów spółki w okresie podatkowych pochodzi z realizowanej w strefie działalności produkcji, przetwórstwa, składowania, handlu hurtowego składowanymi w strefie towarami i (lub) świadczonych usług, związanych z wskazanymi w strefie rodzajami działalności.

W celu zastosowania ulgi spółka powinna posiadać wniosek audytora potwierdzający osiągnięcie wymaganego poziomu inwestycji kapitałowych. Jeżeli przed upływem terminu stosowania ulgi poziom inwestycji spada poniżej 1 mln euro , stosowanie ulgi zostanie wstrzymane od okresu, w którym spadła wartość inwestycji.

Stosowanie ulgi może zostać wznowione, gdy poziom inwestycji ponownie osiągnie wartość 1 mln euro. Powyższa ulga nie może być stosowana wobec instytucji kredytowych oraz spółek ubezpieczeniowych.

Osoby prawne (z wyjątkiem przedsiębiorstw, które zostały wymienione w art. 5 ust. 5), których przychody ze sprzedaży własnej produkcji stanowią ponad 50 proc. ogólnej wartości dochodów i które zatrudniają osoby o ograniczonej zdolności do pracy, mogą w trybie ustalonym ustawowo zmniejszyć naliczony podatek od zysku w zależności od udziału liczby osób o ograniczonej zdolności do pracy w ogólnej ilości pracowników. Naliczona kwota podatku od zysku może być odpowiednio zmniejszona o 25 proc., 50 proc., 75 proc. oraz 100 proc.

Pod koniec 2013 r. litewski Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od zysku, na podstawie której ograniczył możliwość pokrywania zysku z bieżącego okresu podatkowego stratami poniesionymi w poprzednich okresach. Firmy wcześniej poniesionymi stratami będą mogły pokryć do 70 proc. zysku do opodatkowania w bieżącym okresie podatkowym.